START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Tham khảo hướng dẫn sử dụng các sản phẩm tại https://drive.google.com/drive/folders/1U3mpcNcEqoG_xcp6_CZr6v_hzOaHew83

  1. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Edwards SAPIEN 3 – Edwards Commander Kit:
  • Bản tiếng Việt:

-Van tim Sapien 3 THV: https://drive.google.com/file/d/12m8tci4rWBQDAGVv0AsMPniVNchvC4jM/view?usp=sharing

Bộ dụng cụ mở đường vào Edwards eSheath: https://drive.google.com/file/d/1tttStBTbshpocPESUvCiU3A_j61UAU-e/view?usp=sharing

-Ống thông bóng Transfemoral Edwards 9350BC20, 23, 25: https://drive.google.com/file/d/1gndop-aSAkZyp0ieowgM19FwFOCyOpQH/view?usp=sharing

-Ống thông bóng Transfemoral Edwards 9350BC16: https://drive.google.com/file/d/1-wn1ZNnlikgp4waiINR_3cfO4jxrfnm2/view?usp=sharing

-Thiết bị bơm (Inflation Device) Edwards: https://drive.google.com/file/d/14DBgwFeYxWDFsboQXJ01FggkQd4B1n9Y/view?usp=sharing

-Thiết bị bơm (Locking Syringe) Edwards: https://drive.google.com/file/d/1OjQKVLoaW8Fuj_kMwiP8L-B6nsGGZlft/view?usp=sharing

2. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Vật liệu cầm máu WoundClot Trauma: https://drive.google.com/drive/folders/1Ny3CGTjqevxasjlN1CLFeRuq0jcHW356

3. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Vật liệu cầm máu WoundClot Surgical:https://drive.google.com/drive/folders/1QSqPsBnDvDQYwgGKhsEBX-AClnd2SSsp

4. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Zeus SX plus: https://drive.google.com/drive/folders/1o1YS26XssrOt_IBdbAmq2oXKE9RggEdY

5. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Triton plus: https://drive.google.com/drive/folders/1MWFOHEZTjR92WcQQ_s2QV1T19URhsbT1

6. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Triton BTK loại Rx:https://drive.google.com/drive/folders/1KYKHk_tOKUkGcuAMNnEhhHMusOIlxx4E

7. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Triton BTK loại OTW: https://drive.google.com/drive/folders/143kPQCN6DTdAZ2r_y4CBJGNu5uhfJCBg

8. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Cronus HP:https://drive.google.com/drive/folders/1vanWiQ7x1lC1FRNo_92VUYcwnz9ZBJSv

9. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Cronus Advanced: https://drive.google.com/drive/folders/1Y14uTze87C9GmBZ33lxQltz_w1_eHKSN

10. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) DES: https://drive.google.com/drive/folders/1h7nvIu6j3fyyctsXNsJ2onPq5LlpPSun

11. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Dispenser DP30: https://drive.google.com/drive/folders/1t9HdrKtJVa-h7LFnsWEPbnkNjuIWlHuH

12. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Miếng đệm Pledgets: https://drive.google.com/drive/folders/1mJlQZ0_v_c046VgdRp_CKw7MxOOxplX_

13. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) Chỉ Golnit: https://drive.google.com/drive/folders/14ytuTwOWBHOa1B_1WM9DT0tqcpX6u5BV

14. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) BeSmooth Peripheral: https://drive.google.com/drive/folders/1mVy8c5IRBTQTDzZnx7Y5yPjfvYqjteiP

15. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) BeGraft Peripheral: https://drive.google.com/drive/folders/1ts0piPVXPVU14AipN2s0sQaWyKh2roht

16. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) BeGraft Coronary: https://drive.google.com/drive/folders/1471LhD2OikfxsuMejd9_Rxp0XpvNKDdE

17. Tham khảo hướng dẫn sử dụng (IFU) BeGraft Aortic: https://drive.google.com/drive/folders/1jwbw63Su1UgNoC3eKs06vVMYtYLwBdIx